Kalendár


Počasie

BRATISLAVA Zlaté piesky

Obrázok

Najnovšie video


S ľadovým medveďom
veselo aj vážne

Vtip na dnes

Mapa návštevZimné plávanie

Poukázanie 2% z daní

Otužilci, športový otužilci, diaľkový plavci a priaznivci otužovania:

chceme Vám touto cestou poďakovať za prejavenú dôveru a Váš príspevok 2% dane v minulom roku.
Získané finančné prostriedky použijeme pri financovaní bohatej činnosti združenia, propagácie , organizovaní otužileckých a delekoplaveckých podujatí ako pre členov tak aj nečlenov nášho občianskeho združenia.

Občianske združenie Ľadové Medvede, Bratislava sa aj v tomto roku uchádza o Vašu priazeň pri rozhodovaní sa, komu určíte poukázanie 2 % (3%) z Vašich daní.

Linka na tlačivo k stiahnutiu: Tlačivo Vyhlásenie

Ak sa rozhodnete podporiť nás, je potrebné : Čítajte inštrukcie

1. Ak ste zamestnanec, za ktorého daň zo závislej činnosti vyrovnáva zamestnávateľ, potrebujete od zamestnávateľa „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, ktoré bude tvoriť prílohu k tlačivu „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“. Tieto tlačivá po vyplnení odovzdáte na miestne príslušný daňový úrad podľa bydliska najneskôr do 30.4. Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“ je na konci tohto článku.
2. Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba , daňové priznanie obsahuje vyhlásenie, ktoré vyplníte.
3. Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba, daňové priznanie obsahuje vyhlásenie, ktoré vyplníte.

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov: Ľadové Medvede, Bratislava
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bratislava, 811 02, Medená 27
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31802796

Našim cieľom je:

- v záujme zdravia a jeho prevencie propagácia zimného plávania, otužovania a informovania verejnosti.
- presadzovanie záujmov svojich členov na republikovej a medzinárodnej úrovni.
- vydávanie odborných a metodických pokynov s tematikou zimného plávania ako aj otužovania a diaľkového plávania
- riadenie majstrovských pohárových a iných významných súťaží a pretekov
- organizovanie plaveckých podujatí športového otužovania a diaľkového plávania pre širšiu verejnosť

Dôležité termíny pre poukázanie podielu 2 % z dane z príjmu

15.2.
- posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.3. - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2 % z dane (3% v prípade dobrovoľníkov)

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.3. – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4. - posledný termín pre zamestnancov na podanie (odovzdanie alebo zaslanie) Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane na daňový úrad podľa miesta trvalého pobytu (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

| Autor: Lubomir | Vydané dňa 13. 02. 2016 | 7023 prečítaní | facebook | Instagram |

© 2020 www.ladovemedvede.sk | Všetky práva vyhradené.